fbpx

Vahtsüsteemid

Vahtsüsteemid

Üldine info

Vahtsüsteemid on projekteeritud piiramaks kahjusid mitmes kõrge riskiga aplikatsioonides nagu ladudes, tootmises, õli- ja keemiatööstuses, hangaarides. Vahtsüsteem on üks efektiivsemaid kustutussüsteeme, millega põhimõtteliselt on võimalik kustutada kõike mis on väga ohtlik, väga suure põlemiskoormusega ning üldiselt kasutatakse olukordades kus vesi või tavasprinklersüsteem ei tule toime, veeudusüsteem on liiga kulukas või ebamõistlik ehitada.


Süsteemi põhikomponendid

Tüüpiline vahtsüsteem koosneb järgnevatest komponentidest mis on testitud, sertifitseeritud ja/või nimekirjadesse kantud koos:

· Vahuaine põispaak või põismahuti. Kasutatakse ka vahuaine pumpasid ja veejõul toimivaid pumpasid.

· Vahuaine proportsioneerimisseade. Proportsioneerimisseadme eesmärk on segada veega täpselt õige kogus vahuaine kontsentraati.

· Vahuaine kontsentraat. Tänapäevased sünteetilised vahud tunneme ära nende lühendite järgi AFFF, AR-AFFF jne. AFFF on lühend, mille tähendus on Aqueous film forming foam e. veepõhine vahukilet moodustav vaht. AR sealjuures tähendab resistentsust alkoholidele e. alkoholiga mittesegunev. Täiendavalt kasutatakse ka % e. proportsioneerimisprotsenti ning eristatakse ka sise- ja välisõhul töötavaid vahtaineid ja palju muud, sh eristatakse A-klassi ja B-klassi vahtaineid.

· Vahtsüsteemi pihustusseade. Pihustusseadmeid on mitmeid, vaht-vesi sprinklerid, vahumonitorid, vahugeneraatorid.


Vahtsüsteemi toime ja liigid

Põhiliselt on võimalik eristada vahtsüsteeme vahu omaduste ja vahu paisumise järgi. Vahtsüsteem toimib tänu vahu omadustele e. põhiliselt tule summutamine ja selleks on kaks erinevat viisi:

· Vahukile ja madala vahukihi tekitamine nt põlevvedeliku (nt kütuse) pinnale. Sellega takistatakse nt kütuseaurude eraldumine, nende süttimine ja tulele täiendava hapniku ligipääs, mis võimaldab tule kustutada. Selline liigitus on madal- või keskkordne vahtsüsteem, vaht on vähe paisuv (vahutav) ja kiiresti leviv vedeliku pinnal. Sealjuures on ka oluline, et vahukiht ei segune vedelikuga ega vaju põhja vaid hõljub põleva vedeliku pinnal.

Sellist süsteemi kasutatakse tavaliselt kütusemahutites ja mahuteid ümbritsevates piirderajatistes juhuks kui mahutid peaksid lekkima või seest põlema süttima.

· Kõrgkordse vahu tekitamine ning ruumi täitmine kas täielikult või pooleldi vahukihiga. Sellist süsteemi kasutatakse siis kui on vajadus täita terve ruum maast laeni, üldjuhul kinnised ehitised, hangaarid, laod. Sellist süsteemi assisteerb vahel ka sprinkler, olenevalt aplikatsioonist ja projekteerimise standardist.

Kõrgkordse vahu eesmärk on samuti matta enda sisse põlevad pinnad, isoleerida hapniku ligipääs ja summutada tuli. Siinkohal on ka üheks täiendavaks efektiks pindade märgamine (tahkekütuse puhul) ning vahuaine omadused paremini pinna sisse imbuda võivad siin olulist rolli mängida.


Vahtsüsteemi planeerimine ja projekteerimine

Vahtsüsteemi planeerimisel on kõige otstarbekam eelnevalt konsulteerida spetsialistidega, eelkõige täisteenust pakkuvate paigaldusfirmadega kuna kõige suurem knowhow on võimalik hankida läbi nende otse tootjatelt ning õigel ajal spetsialisti ja väliseksperdi kaasamine on suur aja kokkuhoid.

Samuti ei tasub lisaks varasematele referentsidele ja  kogemusele uurida, kas turule on tulud uusi lahendusi, kuna tehnoloogia areneb pidevalt, uuenevad regulatsioonid ja areneb vahtkustutuse tehnika.


Standardid ja regulatsioonid

EVS-EN 1365-2:2009/AC:2010. Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus.

Lisaks reguleerivad vahtsüsteemi nõudeid:

· Siseministri määrus nr 17. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja võuded tuletõrje veevarustusele. Antud määrus reguleerib nõudeid automaatse tulekustutussüsteemi kontekstis;

Lisaks Euroopa regulatsioonidele on rikkalik valik Ameerika Ühendriikides kehtivaid NFPA standardeid. Nende hulgas leidub ka standardeid, mille pealkiri ei viita vahtsüsteemile kuid mis standardiseerib mõne konkreetse rajatise kustutussüsteemide lahenduse ja käsitleb sealjuures ka vahtsüsteeme.